Thay Đổi Gần Đây
Loại sửa đổi:  TẤT CẢ
 trang mới
 thay đổi mã nguồn
 thay đổi tiêu đề
 page name changes
 thay đổi tag
 thay đỗi dữ liệu meta
 thay đổi tệp
Từ thư mục:
Sửa đổi trên bài:
page 1123...next »
Tĩnh Trạng Niết Bàn A 07 Dec 2022 05:27 (stt. 1) MarkNguyen
Thêm tag: first-person, philosophical, tác-phẩm, văn-xuôi, wing-one, đồng-tác-giả.
Cánh Thư Viện Một S 07 Dec 2022 05:23 (stt. 7) KirQ
Cánh Thư Viện Một S 07 Dec 2022 04:56 (stt. 6) MarkNguyen
Tĩnh Trạng Niết Bàn N 07 Dec 2022 04:52 (mới) MarkNguyen
Add bài chính
Vị Lãng Khách Bất Tận Trên Thế Gian S 03 Dec 2022 12:07 (stt. 3) OneC
typo
Vòng thứ 81, Năm thứ Bảy, Chu kỳ 1, Ngày-Mar A 25 Oct 2022 15:39 (stt. 1) VoMenh
Thêm tag: bộ-lạc, longjourney, ngôi-thứ-nhất, nhật-ký, tài-liệu, tác-phẩm.
Vòng thứ 81, Năm thứ Bảy, Xuân phân A 23 Oct 2022 16:43 (stt. 1) VoMenh
Thêm tag: bộ-lạc, longjourney, ngôi-thứ-nhất, nhật-ký, tài-liệu, tác-phẩm.
Nhật Ký của Aframos Longjourney, Cuộc Hành Hương: Lời tựa R 23 Oct 2022 02:40 (stt. 6) KirQ
Bạn đã đổi tên trang: "the-journal-of-aframos-longjourney" tới "aframos-introduction".
Nhật Ký của Aframos Longjourney, Cuộc Hành Hương: Lời tựa A 22 Oct 2022 20:05 (stt. 5) VoMenh
Thêm tag: báo-cáo, lối-đi, thế-giới-khác, tài-liệu, tác-phẩm, văn-xuôi, địa-điểm. Bỏ tag: document, entry, location, otherworldly, prose, report, ways.
Nhật Ký của Aframos Longjourney, Cuộc Hành Hương: Lời tựa A 22 Oct 2022 17:20 (stt. 3) VoMenh
Thêm tag: document, entry, location, longjourney, otherworldly, prose, ravelwoods, report, ways.
_template S 23 Jun 2022 11:29 (stt. 5) StupifPotato
page 1123...next »
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License