Chat Thời Gian Thực

LƯU Ý

HIỆN TẠI THƯ VIỆN CỦA LÃNG KHÁCH - CHI NHÁNH VIỆT NAM CHƯA CÓ TRANG CHAT RIÊNG


Do lượng thành viên ít và đa số nhân viên, dịch giả đều đến từ SCP Wiki, kênh Chat không chính thức của Thư Viện của Lãng Khách - Chi Nhánh Việt Nam là tại Kênh Discord của Cộng Đồng SCP Việt Nam.

Hoặc nếu muốn, các Lãng Khách có thể tham khảo tham gia Chat Thời Gian Thực của Thư Viện của Lãng Khách tiếng Anh.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License